15.1.2019 – ARKADIA’s SEMINAR: Is the Finnish art field diverse, open and equal?

15.1.2019 – ARKADIA’s SEMINAR: Is the Finnish art field diverse, open and equal?

English Below

KUTSU SEMINAARIIN

Onko suomalainen taidekenttä monimuotoinen, avoin ja tasa-arvoinen?

Taiteilijoiden ja kansanedustajien Arkadia-seura järjestää 15.1.2019 klo 16-18.30 yhteistyössä Globe Art Point ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa seminaarin, jonka tavoitteena on herättää keskustelua niin kulttuuripalveluista kuin taiteen tekemisen edellytyksistä ulkomaalaissyntyisille ja vammaisille taiteilijoille.

Yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa vuodesta 2014 ja lain tarkoitus on ehkäistä syrjintää julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Kulttuuria kaikille -palvelu, Cupore ja Globe Art Point tarkastelevat yhteisessä AVAUS-hankkeessaan yhdenvertaisuuden toteutumista taiteen ja kulttuurin kentällä. Suomessa asuu arviolta toista tuhatta ulkomaalaissyntyistä taiteilijaa sekä heidän lisäkseen vammaisia tai kielivähemmistöihin kuuluvia taiteilijoita.

Eritaustaisten taiteilijoiden sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten yhdenvertaisissa mahdollisuuksissa työskennellä suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä on edelleen parannettavaa. Kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen kulttuuritarjonta mahdollistaisi erilaisten yleisöjen osallistumisen. Integroimisesta puhutaan usein talouden näkökulmasta, ja kulttuurinen osallisuus unohtuu. Monikulttuuriset kulttuurikeskukset auttavat ylläpitämään omaa kulttuuriperintöä, mutta edistävätkö ne integroitumista yhteiskuntaan.

Seminaari on suomen- ja englanninkielinen. Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus englannin kielelle sekä viittomakielen tulkkaus. Pikkuparlamentin auditorio on saavutettava, siellä on induktiosilmukka, avustajakoirat ovat tervetulleita.

Tervetuloa seminaariin Pikkuparlamentin auditorioon tiistaina 15.1.2019 klo 16.-18.30. Osoite: Arkadiankatu 3, Helsinki.

Eduskunnan turvakäytäntöjen vuoksi välttämätön ennakkoilmoittautuminen linkkiin: https://www.lyyti.fi/reg/Onko_suomalainen_taidekentta_monimuotoinen_avoin_ja_tasaarvoinen_1171

Ohjelma

klo 15.30 kahvitarjoilu

klo 16.00 Avaus, Arkadia-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.)

klo 16.10 Mitä tasa-arvo merkitsee kulttuuri-instituutioissa? toiminnanjohtaja Rita Paqvalen, Kulttuuria kaikille -palvelu

klo 16.25 Puheenvuorot ja keskustelu: taiteellinen johtaja-teatteriohjaaja Noora Karjalainen, kuvataiteilija-tohtorikoulutettava Sepideh Rahaa ja kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.).

klo 17.20 Yhdenvertaisuus ja kulttuurinen moninaisuus taide- ja kulttuurikentällä – tutkimuksen alustavia havaintoja, tutkija Emmi Lahtinen Cupore / AVAUS. Toimijaksi suomalaiselle kulttuurikentälle -hanke.

klo 17.35 Puheenvuorot ja keskustelu: teatteriohjaaja, Globe Art Point ry:n puheenjohtaja David Kozma ja kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.).

18.30 Päätös

Keskustelut moderoi kulttuurituottaja Rose-Marie Kivijärvi.


INVITATION TO SEMINAR

Is the Finnish art field diverse, open and equal?

Arkadia Society of Artists and Parliament Members will organize a seminar on 15.1.2019 at 16.00-18.30 with Globe Art Point, Culture for All and Centre for Cultural Policy Research Cupore with the aim of raising debate on the conditions of cultural services and the possibilities of artwork for non-Finnish born artists and artists with disability.

The Equality Act has been in force since 2014 and the purpose of the law is to prevent discrimination in public and private activities. Culture for All, Cupore and Globe Art Point, in their joint AVAUS project, focus on equality in the arts and culture field. There are estimated to be more than a thousand foreign-born artists living in Finland, as well as artists who are disabled or belong to linguistic minorities.

Working on equal working conditions for artists with different backgrounds on the Finnish art and culture field is still to be improved. Linguistic and culturally diverse cultural program would enable the participation of different audiences. Integration is often spoken of from an economic point of view, and cultural inclusion is forgotten. Multicultural cultural centres help to preserve immigrants’ own cultural heritage, but do they enhance integration?

The seminar is in Finnish and English and it will be interpreted simultaneously to English and Sign Language. The auditorium is accessible, there is an induction loop, assistance dogs are welcome.

Welcome to the seminar at the Pikkuparlamentti Auditorium on Tuesday, January 15, 2019 at 16.00-18.30. Address: Arkadiankatu 3, Helsinki.

Due to Parliament’s security practices, the pre-registration is necessary using the link: https://www.lyyti.fi/reg/Onko_suomalainen_taidekentta_monimuotoinen_avoin_ja_valajainen_1171

Program

15.30 Coffee service

16.00 Opening, Chairman of Arkadia Society, Member of Parliament Eeva-Johanna Eloranta (SDP)

16.10. What does equality mean in cultural institutions? Executive Director Rita Paqvalen, Culture for All

16.25 Speeches and discussion: artistic director-theater director Noora Karjalainen, visual artist – Researcher and DA candidate Sepideh Rahaa, Member of Parliament Johanna Karimäki (Green Party). Rose-Marie Kivijärvi.

17:20 Equality and Cultural Diversity on the Art and Culture Field – Preliminary Findings of Research, researcher Emmi Lahtinen Cupore / Opening. To become an active player in the Finnish art field project.

17.35 Speeches and discussion: theater director, David Kozma, chairman of Globe Art Point, and Member of Parliament Aila Paloniemi (Center Party). Moderator, cultural producer Rose-Marie Kivijärvi.

18.30 Closing

 

Discussions will be moderated by cultural producer Rose-Marie Kivijärvi.

2 thoughts on “15.1.2019 – ARKADIA’s SEMINAR: Is the Finnish art field diverse, open and equal?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *